Symbol MappingΒΆ

C Python
dummy libxml2.dummy
xmlChar libxml2.Char
xmlDoc libxml2.Doc
xmlDocPtr libxml2.DocPtr
xmlNode libxml2.Node
xmlNodePtr libxml2.NodePtr
xmlNsPtr libxml2.NsPtr
xmlTextReaderPtr libxml2.TextReader
xmlTextWriterPtr libxml2.TextWriter