Symbol MappingΒΆ

C Python
NOTIFY_EXPIRES_DEFAULT Notify.EXPIRES_DEFAULT
NOTIFY_EXPIRES_NEVER Notify.EXPIRES_NEVER
notify_get_app_name Notify.get_app_name
notify_get_server_caps Notify.get_server_caps
notify_get_server_info Notify.get_server_info
notify_init Notify.init
notify_is_initted Notify.is_initted
notify_notification_add_action Notify.Notification.add_action
notify_notification_clear_actions Notify.Notification.clear_actions
notify_notification_clear_hints Notify.Notification.clear_hints
notify_notification_close Notify.Notification.close
notify_notification_get_closed_reason Notify.Notification.get_closed_reason
notify_notification_new Notify.Notification.new
notify_notification_set_app_name Notify.Notification.set_app_name
notify_notification_set_category Notify.Notification.set_category
notify_notification_set_hint Notify.Notification.set_hint
notify_notification_set_hint_byte Notify.Notification.set_hint_byte
notify_notification_set_hint_byte_array Notify.Notification.set_hint_byte_array
notify_notification_set_hint_double Notify.Notification.set_hint_double
notify_notification_set_hint_int32 Notify.Notification.set_hint_int32
notify_notification_set_hint_string Notify.Notification.set_hint_string
notify_notification_set_hint_uint32 Notify.Notification.set_hint_uint32
notify_notification_set_icon_from_pixbuf Notify.Notification.set_icon_from_pixbuf
notify_notification_set_image_from_pixbuf Notify.Notification.set_image_from_pixbuf
notify_notification_set_timeout Notify.Notification.set_timeout
notify_notification_set_urgency Notify.Notification.set_urgency
notify_notification_show Notify.Notification.show
notify_notification_update Notify.Notification.update
notify_set_app_name Notify.set_app_name
notify_uninit Notify.uninit
NOTIFY_URGENCY_CRITICAL Notify.Urgency.CRITICAL
NOTIFY_URGENCY_LOW Notify.Urgency.LOW
NOTIFY_URGENCY_NORMAL Notify.Urgency.NORMAL
NOTIFY_VERSION_MAJOR Notify.VERSION_MAJOR
NOTIFY_VERSION_MICRO Notify.VERSION_MICRO
NOTIFY_VERSION_MINOR Notify.VERSION_MINOR
NotifyActionCallback Notify.ActionCallback
NotifyNotification Notify.Notification
NotifyNotificationClass Notify.NotificationClass
NotifyUrgency Notify.Urgency